ภาษา : 

บทความน่าสนใจ


 Bel-Ray No-Tox Food Grade Lubricants

No-Tox Food Grade Lubricants 

สารหล่อลื่นฟู้ดเกรด
วัตถุประสงค์หลักของสารหล่อลื่นฟู้ดเกรดคือ การให้การหล่อลื่นกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของสารหล่อลื่น พร้อมๆกับให้ความปลอดภัยกับผู้บริโภคแม้กระทั่งถึงจุลินทรีย์เล็กๆ ที่มองไม่เห็นมาสัมผัสกัน

สารหล่อลื่นฟู้ดเกรดนี้จะถูกผลิตเป็นพิเศษเพื่อให้มีอันตรายน้อย มีกลิ่นน้อย และไม่มีรสชาด เพื่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสอาหารและเครื่องดื่มระหว่างในกระบวนการผลิตน้อยที่สุด แรกเริ่มเดิมที่กระทรวงเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA) เป็นผู้ริเริ่มกาหนดและรับรองสารหล่อลื่นฟู้ดเกรดโดยจาแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ...

More


 Bel-Ray High Performance Lubricants

 

การหล่อลื่นเบื้องต้นสำหรับลวดสลิง 

การเลือกและบำรุงรักษาหล่อลื่นสลิงที่ถูกต้องก่อให้เกิดการประหยัดต้นทุนการเปลี่ยนลวดสลิง รวมทั้งเวลาที่ต้องหยุดทำงาน, แรงงานและเงินที่ใช้ในการเปลี่ยนลวดสลิงอย่างชัดเจนด้วยต้นทุนสารหล่อลื่นเพียงเล็กน้อย บริษัทฯ ที่ตระหนักในความสำคัญของการหล่อลื่นที่ถูกต้องเหมาะสมจะได้รับประโยชน์มากมายเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อสารหล่อลื่นราคาถูกมาใช้งานหรือไม่มีการใช้สารหล่อลื่น เป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนลวดสลิงบ่อยๆ

More


 Tech Notes

 

Tech Notes: Volume 4, Issue 1, January 2013 

POWERSPORTS DIVISION: How to Make a Powersports Vehicle Feel, and Sound, Like New Again? Bel-Ray Has the Answer.
MINING DIVISION: Excavating in Stratified Rock and Seawater Presented a Challenge; Bel-Ray Grease Provided the Solution
INDUSTRIAL DIVISION: Reformulated Refrigeration Compressor Oil Extends Fluid Life, Reduces Maintenance Costs & Downtime.

More


 

Tech Notes: Volume 4, Issue 2, February 2013 

INDUSTRIAL DIVISION: Clean Convenient Multipurpose Lubricants
POWERSPORTS DIVISION: Routine Maintenance Made Fast and Easy
MINING DIVISION: Molylube® Mill Gear Grease Solves the Problem

More


 โปรโมชั่นรับหน้าฝน ลด 40 - 50%

 

โปรโมชั่น 1 Open Gear Grease (จาระบีสำหรับเกียร์เปิด ) 

ลด 40%

More


 

โปรโมชั่น 2 น้ำมันหล่อลื่นโซ่ในเตาอบ 

ลด 50%

More


 กิจกรรมพิเศษ "คลิ๊กไลค์แจกฟรี"

 

กิจกรรมพิเศษ "คลิ๊กไลค์แจกฟรี" 

More


 Royal Purple

 

กรณีศึกษาการเลือกใช้สารหล่อลื่นที่เหมาะสมกับการใช้งานในโรงงานกระดาษ 

หลักการเลือกสารหล่อลื่น
1. รวบรวมรายชื่อสารหล่อลื่นที่ใช้สำหรับเครื่องจักรทุกตัวในโรงงาน (Lubricant Survey)
2. จัดกลุ่มสารหล่อลื่น เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและการจัดการ โดยแยกชนิดประเภทและค่าความหนืดต่างๆ ที่ต้องมีไว้ในคลังและสำหรับใช้ในโรงงาน

More


 รับสมัครงาน Technical Sales
ไม่พบข้อมูล